Risultati in fantapunti
11/09/2010   1 giornata   12   20/11/2010   23/10/2010   7 giornata   18   15/01/2011
60,5 - 72,5 gnu pisorno tortuga marina     real nn au mammuth  
68 - 68,5 real preganziol AC firenze 1860     reri beri gnu pisorno  
86,5 - 65,5 au mammuth rari monaco     tortuga marina selecao  
55 - 67 mele marce dinamo VV     AC firenze 1860 mele marce  
58,5 - 60 selecao real nn     rari monaco real preganziol  
68 - 65,5 sole alpi reri beri     dinamo VV sole alpi  
     
18/09/2010 2 giornata 13 27/11/2010   30/10/2010 8 giornata 19 22/01/2011
68 - 63,5 real nn real preganziol     gnu pisorno real preganziol  
69 - 70,5 reri beri mele marce     real nn dinamo VV  
70,5 - 75,5 tortuga marina sole alpi     sole alpi selecao  
62 - 64 AC firenze 1860 au mammuth     reri beri AC firenze 1860  
66,5 - 58 rari monaco selecao     tortuga marina rari monaco  
77,5 - 66,5 dinamo VV gnu pisorno     mele marce au mammuth  
     
22/09/2010 3 giornata 14 04/12/2010   06/11/2010 9 giornata 20 29/01/2011
71,5 - 55,5 real nn reri beri     real preganziol mele marce  
65,5 - 65,5 sole alpi mele marce     AC firenze 1860 tortuga marina  
83,5 - 70,5 au mammuth gnu pisorno     au mammuth sole alpi  
63,5 - 72 rari monaco AC firenze 1860     rari monaco real nn  
72,5 - 72,5 dinamo VV tortuga marina     dinamo VV reri beri  
76,5 - 61,5 selecao real preganziol     selecao gnu pisorno  
     
25/09/2010 4 giornata 15 11/12/2010   10/11/2010 10 giornata 21 02/02/2011
64,5 - 59,5 gnu pisorno real nn     real nn AC firenze 1860  
62,5 - 77,5 reri beri selecao     sole alpi real preganziol  
73,5 - 68 tortuga marina au mammuth     reri beri tortuga marina  
68,5 - 66,5 real preganziol dinamo VV     au mammuth selecao  
69 - 64,5 AC firenze 1860 sole alpi     mele marce gnu pisorno  
79,5 - 59 mele marce rari monaco     dinamo VV rari monaco  
     
02/10/2010 5 giornata 16 18/12/2010   13/11/2010 11 giornata 22 05/02/2011
  real nn mele marce     gnu pisorno sole alpi  
  reri beri au mammuth     tortuga marina real nn  
  tortuga marina real preganziol     real preganziol au mammuth  
  AC firenze 1860 gnu pisorno     AC firenze 1860 dinamo VV  
  rari monaco sole alpi     rari monaco reri beri  
  dinamo VV selecao     selecao mele marce  
     
16/10/2010 6 giornata 17 08/01/2011    
  gnu pisorno rari monaco    
  sole alpi real nn    
  real preganziol reri beri    
  au mammuth dinamo VV    
  mele marce tortuga marina    
      selecao AC firenze 1860                        
Risultati in reti  
11/09/2010   1 giornata   12   20/11/2010   23/10/2010   7 giornata   18   15/01/2011
0 - 2 gnu pisorno tortuga marina       real nn au mammuth  
1 - 1 real preganziol AC firenze 1860       reri beri gnu pisorno  
5 - 0 au mammuth rari monaco       tortuga marina selecao  
0 - 2 mele marce dinamo VV       AC firenze 1860 mele marce  
0 - 0 selecao real nn       rari monaco real preganziol  
0 - 0 sole alpi reri beri       dinamo VV sole alpi  
     
18/09/2010 2 giornata 13 27/11/2010   30/10/2010 8 giornata 19 22/01/2011
1 - 0 real nn real preganziol       gnu pisorno real preganziol  
1 - 1 reri beri mele marce       real nn dinamo VV  
1 - 2 tortuga marina sole alpi       sole alpi selecao  
0 - 0 AC firenze 1860 au mammuth       reri beri AC firenze 1860  
2 - 0 rari monaco selecao       tortuga marina rari monaco  
3 - 1 dinamo VV gnu pisorno       mele marce au mammuth  
  -    
22/09/2010 3 giornata 14 04/12/2010   06/11/2010 9 giornata 20 29/01/2011
2 - 0 real nn reri beri       real preganziol mele marce  
0 - 0 sole alpi mele marce       AC firenze 1860 tortuga marina  
4 - 1 au mammuth gnu pisorno       au mammuth sole alpi  
0 - 2 rari monaco AC firenze 1860       rari monaco real nn  
2 - 2 dinamo VV tortuga marina       dinamo VV reri beri  
2 - 0 selecao real preganziol       selecao gnu pisorno  
     
25/09/2010 4 giornata 15 11/12/2010   10/11/2010 10 giornata 21 02/02/2011
0 - 0 gnu pisorno real nn       real nn AC firenze 1860  
0 - 3 reri beri selecao       sole alpi real preganziol  
2 - 1 tortuga marina au mammuth       reri beri tortuga marina  
1 - 1 real preganziol dinamo VV       au mammuth selecao  
1 - 0 AC firenze 1860 sole alpi       mele marce gnu pisorno  
3 - 0 mele marce rari monaco       dinamo VV rari monaco  
     
02/10/2010 5 giornata 16 18/12/2010   13/11/2010 11 giornata 22 05/02/2011
    real nn mele marce       gnu pisorno sole alpi  
    reri beri au mammuth       tortuga marina real nn  
    tortuga marina real preganziol       real preganziol au mammuth  
    AC firenze 1860 gnu pisorno       AC firenze 1860 dinamo VV  
    rari monaco sole alpi       rari monaco reri beri  
    dinamo VV selecao       selecao mele marce  
     
16/10/2010 6 giornata 17 08/01/2011    
    gnu pisorno rari monaco    
    sole alpi real nn    
    real preganziol reri beri    
    au mammuth dinamo VV    
    mele marce tortuga marina    
      selecao AC firenze 1860