Risultati in fantapunti
19.02.2011   23 giornata           09.04.2011   29 giornata        
58 - 66,5 gnu pisorno tortuga marina     real nn au mammuth  
62,5 - 72 real preganziol AC firenze 1860     reri beri gnu pisorno  
63,5 - 60 au mammuth rari monaco     tortuga marina selecao  
61 - 63,5 mele marce dinamo VV     AC firenze 1860 mele marce  
64 - 60 selecao real nn     rari monaco real preganziol  
63,5 - 66,5 sole alpi reri beri     dinamo VV sole alpi  
     
26.02.2011 24 giornata     16.04.2011 30 giornata  
67,5 - 61,5 real nn real preganziol     gnu pisorno real preganziol  
60 - 66,5 reri beri mele marce     real nn dinamo VV  
67,5 - 70,5 tortuga marina sole alpi     sole alpi selecao  
86,5 - 66 AC firenze 1860 au mammuth     reri beri AC firenze 1860  
72 - 64,5 rari monaco selecao     tortuga marina rari monaco  
82,5 - 64 dinamo VV gnu pisorno     mele marce au mammuth  
     
05.03.2011 25 giornata     23.04.2011 31 giornata  
57 - 61 real nn reri beri     real preganziol mele marce  
68 - 64 sole alpi mele marce     AC firenze 1860 tortuga marina  
62,5 - 69 au mammuth gnu pisorno     au mammuth sole alpi  
61 - 69,5 rari monaco AC firenze 1860     rari monaco real nn  
66 - 79,5 dinamo VV tortuga marina     dinamo VV reri beri  
72 - 77 selecao real preganziol     selecao gnu pisorno  
     
12.03.2011 26 giornata     30.04.2011 32 giornata  
63 - 68 gnu pisorno real nn     real nn AC firenze 1860  
58 - 61 reri beri selecao     sole alpi real preganziol  
63 - 70 tortuga marina au mammuth     reri beri tortuga marina  
73,5 - 64,5 real preganziol dinamo VV     au mammuth selecao  
74,5 - 65 AC firenze 1860 sole alpi     mele marce gnu pisorno  
69 - 65 mele marce rari monaco     dinamo VV rari monaco  
     
19.03.2011 27 giornata     07.05.2011 33 giornata  
71 - 68,5 real nn mele marce     gnu pisorno sole alpi  
50 - 71,5 reri beri au mammuth     tortuga marina real nn  
57,5 - 79,5 tortuga marina real preganziol     real preganziol au mammuth  
65 - 65,5 AC firenze 1860 gnu pisorno     AC firenze 1860 dinamo VV  
63 - 62 rari monaco sole alpi     rari monaco reri beri  
69,5 - 72,5 dinamo VV selecao     selecao mele marce  
     
02.04.2011 28 giornata      
65 - 65,5 gnu pisorno rari monaco    
63 - 58,5 sole alpi real nn    
60,5 - 67,5 real preganziol reri beri    
66,5 - 62,5 au mammuth dinamo VV    
83,5 - 56,5 mele marce tortuga marina    
61 - 62,5 selecao AC firenze 1860                        
Risultati in reti  
19.02.2011   23 giornata           09.04.2011   29 giornata        
0 - 2 gnu pisorno tortuga marina       real nn au mammuth  
0 - 2 real preganziol AC firenze 1860       reri beri gnu pisorno  
0 - 0 au mammuth rari monaco       tortuga marina selecao  
0 - 0 mele marce dinamo VV       AC firenze 1860 mele marce  
0 - 0 selecao real nn       rari monaco real preganziol  
0 - 1 sole alpi reri beri       dinamo VV sole alpi  
     
26.02.2011 24 giornata   16.04.2011 30 giornata  
1 - 0 real nn real preganziol       gnu pisorno real preganziol  
0 - 1 reri beri mele marce       real nn dinamo VV  
1 - 1 tortuga marina sole alpi       sole alpi selecao  
5 - 1 AC firenze 1860 au mammuth       reri beri AC firenze 1860  
2 - 0 rari monaco selecao       tortuga marina rari monaco  
4 - 0 dinamo VV gnu pisorno       mele marce au mammuth  
     
05.03.2011 25 giornata   23.04.2011 31 giornata  
0 - 1 real nn reri beri       real preganziol mele marce  
1 - 0 sole alpi mele marce       AC firenze 1860 tortuga marina  
0 - 1 au mammuth gnu pisorno       au mammuth sole alpi  
0 - 1 rari monaco AC firenze 1860       rari monaco real nn  
1 - 3 dinamo VV tortuga marina       dinamo VV reri beri  
2 - 3 selecao real preganziol       selecao gnu pisorno  
     
12.03.2011 26 giornata   30.04.2011 32 giornata  
0 - 1 gnu pisorno real nn       real nn AC firenze 1860  
0 - 1 reri beri selecao       sole alpi real preganziol  
0 - 1 tortuga marina au mammuth       reri beri tortuga marina  
2 - 0 real preganziol dinamo VV       au mammuth selecao  
2 - 0 AC firenze 1860 sole alpi       mele marce gnu pisorno  
1 - 0 mele marce rari monaco       dinamo VV rari monaco  
     
19.03.2011 27 giornata   07.05.2011 33 giornata  
1 - 1 real nn mele marce       gnu pisorno sole alpi  
0 - 2 reri beri au mammuth       tortuga marina real nn  
0 - 4 tortuga marina real preganziol       real preganziol au mammuth  
0 - 0 AC firenze 1860 gnu pisorno       AC firenze 1860 dinamo VV  
0 - 0 rari monaco sole alpi       rari monaco reri beri  
1 - 2 dinamo VV selecao       selecao mele marce  
     
02.04.2011 28 giornata    
0 - 0 gnu pisorno rari monaco    
1 - 0 sole alpi real nn    
0 - 1 real preganziol reri beri    
1 - 0 au mammuth dinamo VV    
5 - 0 mele marce tortuga marina    
0 - 0 selecao AC firenze 1860