Risultati in fantapunti
19-02-2011   23 giornata           09-04-2011   29 giornata        
58 - 66,5 gnu pisorno tortuga marina     real nn au mammuth  
62,5 - 72 real preganziol AC firenze 1860     reri beri gnu pisorno  
63,5 - 60 au mammuth rari monaco     tortuga marina selecao  
61 - 63,5 mele marce dinamo VV     AC firenze 1860 mele marce  
64 - 60 selecao real nn     rari monaco real preganziol  
63,5 - 66,5 sole alpi reri beri     dinamo VV sole alpi  
     
26-02-2011 24 giornata     16-04-2011 30 giornata  
67,5 - 61,5 real nn real preganziol     gnu pisorno real preganziol  
60 - 66,5 reri beri mele marce     real nn dinamo VV  
67,5 - 70,5 tortuga marina sole alpi     sole alpi selecao  
86,5 - 66 AC firenze 1860 au mammuth     reri beri AC firenze 1860  
72 - 64,5 rari monaco selecao     tortuga marina rari monaco  
82,5 - 64 dinamo VV gnu pisorno     mele marce au mammuth  
     
05-03-2011 25 giornata     23-04-2011 31 giornata  
57 - 61 real nn reri beri     real preganziol mele marce  
68 - 64 sole alpi mele marce     AC firenze 1860 tortuga marina  
62,5 - 69 au mammuth gnu pisorno     au mammuth sole alpi  
61 - 69,5 rari monaco AC firenze 1860     rari monaco real nn  
66 - 79,5 dinamo VV tortuga marina     dinamo VV reri beri  
72 - 77 selecao real preganziol     selecao gnu pisorno  
     
12-03-2011 26 giornata     30-04-2011 32 giornata  
  gnu pisorno real nn     real nn AC firenze 1860  
  reri beri selecao     sole alpi real preganziol  
  tortuga marina au mammuth     reri beri tortuga marina  
  real preganziol dinamo VV     au mammuth selecao  
  AC firenze 1860 sole alpi     mele marce gnu pisorno  
  mele marce rari monaco     dinamo VV rari monaco  
     
19-03-2011 27 giornata     07-05-2011 33 giornata  
  real nn mele marce     gnu pisorno sole alpi  
  reri beri au mammuth     tortuga marina real nn  
  tortuga marina real preganziol     real preganziol au mammuth  
  AC firenze 1860 gnu pisorno     AC firenze 1860 dinamo VV  
  rari monaco sole alpi     rari monaco reri beri  
  dinamo VV selecao     selecao mele marce  
     
02-04-2011 28 giornata      
  gnu pisorno rari monaco    
  sole alpi real nn    
  real preganziol reri beri    
  au mammuth dinamo VV    
  mele marce tortuga marina    
      selecao AC firenze 1860                        
Risultati in reti  
19-02-2011   23 giornata           09-04-2011   29 giornata        
0 - 2 gnu pisorno tortuga marina       real nn au mammuth  
0 - 2 real preganziol AC firenze 1860       reri beri gnu pisorno  
0 - 0 au mammuth rari monaco       tortuga marina selecao  
0 - 0 mele marce dinamo VV       AC firenze 1860 mele marce  
0 - 0 selecao real nn       rari monaco real preganziol  
0 - 1 sole alpi reri beri       dinamo VV sole alpi  
     
26-02-2011 24 giornata   16-04-2011 30 giornata  
1 - 0 real nn real preganziol       gnu pisorno real preganziol  
0 - 1 reri beri mele marce       real nn dinamo VV  
1 - 1 tortuga marina sole alpi       sole alpi selecao  
5 - 1 AC firenze 1860 au mammuth       reri beri AC firenze 1860  
2 - 0 rari monaco selecao       tortuga marina rari monaco  
4 - 0 dinamo VV gnu pisorno       mele marce au mammuth  
     
05-03-2011 25 giornata   23-04-2011 31 giornata  
0 - 1 real nn reri beri       real preganziol mele marce  
1 - 0 sole alpi mele marce       AC firenze 1860 tortuga marina  
0 - 1 au mammuth gnu pisorno       au mammuth sole alpi  
0 - 1 rari monaco AC firenze 1860       rari monaco real nn  
1 - 3 dinamo VV tortuga marina       dinamo VV reri beri  
2 - 3 selecao real preganziol       selecao gnu pisorno  
     
12-03-2011 26 giornata   30-04-2011 32 giornata  
    gnu pisorno real nn       real nn AC firenze 1860  
    reri beri selecao       sole alpi real preganziol  
    tortuga marina au mammuth       reri beri tortuga marina  
    real preganziol dinamo VV       au mammuth selecao  
    AC firenze 1860 sole alpi       mele marce gnu pisorno  
    mele marce rari monaco       dinamo VV rari monaco  
     
19-03-2011 27 giornata   07-05-2011 33 giornata  
    real nn mele marce       gnu pisorno sole alpi  
    reri beri au mammuth       tortuga marina real nn  
    tortuga marina real preganziol       real preganziol au mammuth  
    AC firenze 1860 gnu pisorno       AC firenze 1860 dinamo VV  
    rari monaco sole alpi       rari monaco reri beri  
    dinamo VV selecao       selecao mele marce  
     
02-04-2011 28 giornata    
    gnu pisorno rari monaco    
    sole alpi real nn    
    real preganziol reri beri    
    au mammuth dinamo VV    
    mele marce tortuga marina    
      selecao AC firenze 1860